Kjære fotballvenner

Det er en ære å få hilse alle involverte i Varegg Cup 2019. Turneringen er ett av vårens vakreste fotballeventyr, og den arrangeres for 42. gang – imponerende! Varegg Cup markerer på mange måter starten på sesongen for mange barn og unge, og utallige barn har opplevd sin første fotballkamp med klubbdrakten på i denne turneringen – en minnerik milepæl for alle.

 


NFFs visjon er 
fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, og våre grunnverdier er trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet. Varegg Cup er et av utallige aktivitetstiltak som bidrar til å ivareta dette for den viktige målgruppen barn og ungdom. Vi ønsker og jobber for at barnefotballen preges av trygge sosiale rammer, Fair play og gode mestringsopplevelser. Dette oppnås gjennom at spilleren blir sett av de voksne rundt laget og at aktiviteten på banen er forankret i NFFs nasjonale skoleringsplaner. Ungdomsfotballen skal preges av et tilpasset trenings- og kamptilbud, Fair play, medbestemmelse og involvering i fotballhverdagen for spillerne. Klubbene våre er navet i all aktivitet, og er fundamentert på frivillighet og stor grad av foreldreinvolvering. Dette er viktige og urokkelige elementer i norsk fotball og norsk idrett for øvrig.

 

Vi jobber kontinuerlig og målbevisst for å etablere et bredt spekter av tilbud og tiltak som legger til rette for at klubbene og de ansvarlige i barne- og ungdomsfotballen kan tilegne seg relevant og hensiktsmessig kompetanse. NFF kvalitetsklubb, Treningsøkta.no, NFF Landslagsskolen og et stadig større utvalg av utdannings- og utviklingstilbud er gode eksempler på dette, og det er gledelig å konstatere at stadig flere klubber og deres frivillige benytter seg av disse. Gjennom dette sikrer vi i fellesskap at kvaliteten i aktiviteten blir enda bedre.

 

Aktiviteten og tilbudene i krets og klubber utfordres i økende grad av alternative tilbud fra aktører utenfor idrettens og fotballens fellesskap. Private, og dermed kommersielle, aktører ønsker å utnytte fotballens popularitet og omfang til egen vinning. NFF anerkjenner ikke slike aktører, og benytter anledningen til å advare på det sterkeste mot en slik dreining. Dersom man stimulerer aktører som opererer utenfor idretten, vil det over tid kunne svekke og utvanne vår unike og verdifulle posisjon. Jeg oppfordrer derfor alle til å slutte fullt opp om tilbud og aktiviteter i klubbregi, og innenfor idrettens egne organer, fremfor å la seg friste av eventuelle alternative og kortsiktige tilbud.

Enkelte tar med jevne mellomrom til orde for at vi må toppe lag og selektere spillere i ung alder. Motiveringen bak dette er sannsynligvis en misforstått ambisjon om at det skal gi utvikling. Jeg advarer sterkt mot en slik tenkning og kan slå fast at NFF fraråder en slik praksis. Det er ingen erfaringer som tilsier at tidlig topping og resultatfokus gir resultater på sikt, verken for enkeltindivider, lag eller klubb – snarere tvert imot. Aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen skal gi så mange barn og unge som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, trivsel, utfordringer og mestring, og utøverne skal oppleve klubbmiljøene som sosiale og trygge. Dette skal gjennomsyre både trening og kampsituasjon og vi må aldri tillate at kampresultatet blir så viktig at det går ut over helhetsopplevelsen.


Fair play
 handler om respekt og toleranse i enhver sammenheng. Jeg håper og tror Fair play vil prege årets Varegg Cup og ser frem til at alle, både på og rundt banene, engasjerer seg i kampene med et positivt og konstruktivt utgangspunkt. Engasjement og følelser er viktige faktorer bak fotballens enorme omfang og popularitet, men jeg benytter anledningen til å minne om at dette ikke rettferdiggjør aggressiv uakseptabel fremferd og språkbruk hvis noe går deg og laget ditt imot. Bruk alltid engasjementet ditt positivt overfor eget lag og det du kan gjøre noe med fremfor å la det gå ut over andre, etter det du kanskje oppfatter som en dårlig dommeravgjørelse eller en mislykket pasning.

 

Dere som leser dette bidrar til at Varegg Cup er en folkefest, og jeg håper alle får en god fotballopplevelse på og rundt de mange banene. Tilhørighet til en klubb og et fotballag har en stor egenverdi som skaper sosiale fellesskap og bygger identitet og samhold – viktige verdier for alle.

 

Lykke til med årets Varegg Cup!

Knut Berge,
Daglig leder NFF Hordaland